JZ29 用两个栈实现队列

图片

这道题看着扑朔迷离,按着官方的题解来的,这删除时间复杂度是 O(n)

package main

import "fmt"

var stack1 []int
var stack2 []int

func Push(node int) {
  stack1 = append(stack1, node)
}

func Pop() int {
  stack2 = []int{}
  for len(stack1) != 0 {
    stack2 = append(stack2, stack1[len(stack1)-1])
    stack1 = stack1[:len(stack1)-1]
  }
  v := stack2[len(stack2)-1]
  stack2 = stack2[:len(stack2)-1]
  stack1 = []int{}
  for len(stack2) != 0 {
    stack1 = append(stack1, stack2[len(stack2)-1])
    stack2 = stack2[:len(stack2)-1]
  }
  return v
}

func main() {
  Push(1)
  Push(2)
  fmt.Println(Pop())
  fmt.Println(Pop())
}

JZ30 包含min函数的栈

图片

思路

栈操作简单,关键难点在取最小值,很巧妙的一个办法,假设第一个入栈元素最小,然后入栈一个,和前面的最小值比较,用单独的一个栈存储这个最小值,形成如此的关系:min(min(min(a,b),c),d)

这是官方提供的图示:

BF24FE790ACB10342DE5628AEC3283ED

代码

package main

import "fmt"

type DataType = int
type Node struct {
  Data DataType
  Next *Node
}
type Stack struct {
  Head *Node
}

func NewStack() *Stack {
  stack := new(Stack)
  stack.Head = &Node{}
  return stack
}

func (s *Stack) Push(d DataType) {
  newNode := &Node{Data: d}
  newNode.Next = s.Head.Next
  s.Head.Next = newNode
}
func (s *Stack) Pop() DataType {
  if s.Head.Next == nil {
    panic(nil)
  }
  node := s.Head.Next
  s.Head.Next = node.Next
  return node.Data
}
func (s *Stack) Top() DataType {
  if s.Head.Next == nil {
    panic(nil)
  }
  return s.Head.Next.Data
}
func (s *Stack) Empty() bool {
  return s.Head.Next == nil
}

var stack = NewStack()
var seqStack = NewStack()

func Push(node int) {
  stack.Push(node)
  if seqStack.Empty() {
    seqStack.Push(node)
  } else {
    min := seqStack.Top()
    if node < min {
      seqStack.Push(node)
    } else {
      seqStack.Push(min)
    }
  }
}
func Pop() {
  stack.Pop()
  seqStack.Pop()
}
func Top() int {
  return stack.Top()
}
func Min() int {
  return seqStack.Top()
}

func main() {
  Push(-1)
  Push(2)
  fmt.Println(Min())
  fmt.Println(Top())
  Pop()
  Push(-1)
  fmt.Println(Top())
  fmt.Println(Min())
}
文章目录